DAY 25 SPOKEN ENGLISH (ans)

DAY 25 SPOKEN ENGLISH (ans)

                                   WORKSHEET ALL – 7

                                          ONE INCIDENT

డియర్ friends నేను నా కళ్ళ ముందు జరిగిన ఒక విషయాన్ని మీతో షేర్    చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను.

ఒకరోజు మా friend నన్ను Clock tower దగ్గరకు రమ్మని phone చేసాడు. నేను Bike మీద అక్కడికి చేరుకున్నాను.

అప్పటికే మా friend నాకోసం ఎదురుచూస్తూ ఉన్నాడు. మేము Bike park చేసి ఒక హెూటల్ కి వెళ్ళాము. హెూటల్ చాలా rush గా వుంది. మేము Coffee order చేసాము. మా table ప్రక్కన ఇద్దరు ఏదో serious గా discuss చేసుకుంటూ ఉన్నారు. అదే time లో మేము police Siron విన్నాము. ఒక jeep హెూటల్ ముందు ఆగింది. దాదాపు 10 మంది Police గన్స్ తోటి jeep లోనుంచి దిగారు. పోలీసులను చూసాక ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులు escape కావడానికి try చేశారు. కాని police హెూటల్ లోకి fast గా ఎంటర్ అయి గన్స్ ని aim చేశారు. దానితో ఆ ఇద్దరు తప్పించుకోలేకపోయారు. పోలీసులు వారిని arrest చేసి station కి తీసుకెళ్ళారు.

మేము ఆ time లో table క్రింద ఉన్నాము భయంతో, Next day paper లో నేను న్యూస్ చదివాను. ఆ ఇద్దరు criminals. నేను ఈ Incident ని నా life లో మర్చిపోలేను.

Dear friends, I want to share one Incident, which happened before my eyes. One day my friend phoned me to come to Clock Tower. I reached by bike. By that time my friend was waiting for me. We parked bikes and entered in side a Hotel. Hotel was very rush. We ordered coffee. Beside our table two persons were discussing something seriously. At the same time we heared police siren. One police jeep stopped in front of the Hotel.

Nearly 10 police got down from Jeep with guns. After observing the police these two persons tried to escape. But police came inside the hotel fast and aim their Guns. So these two members could not escape. Police arrested them and took them to police station. At that time we were under the table with fear. I read one news next day in newspaper that those two members were criminals. I can’t forget this incident in my life.                                                          

 

                         Write down the above passage in to English

                                                    EKALAVYA

ఒకప్పుడు ద్రోణాచార్యుడు ఒక రాజ్యంలో ఉన్నాడు. అతను విలువిద్యలో expert. తాను పాండవులకు, కౌరవులకు విలువిద్య నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు. ఒకరోజు ఏకలవ్యుడు ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరకు వచ్చి తనకి కూడా విలువిద్య నేర్పమని request చేసాడు. "నేను క్షత్రియలకే నేర్పుతాను వేరే కులం వాళ్ళకి నేర్పను" అని ద్రోణాచార్యుడు ఏకలవ్యుడితో చెప్పాడు. ఏకలవ్యుడు చాలా బాధపడి అడవికి వెళ్ళాడు.

Once Dronacharya was in a Kingdom. He was expert in Archary. He was teaching Archary to pandavas and Kowravas. One day Ekalavya came to Dronacharya and requested to teach Archary to him also. “I teach only to Kshatriyas only, I don’t teach to other castes” said Dronacharya to Ekalavya. Ekalavya felt very sad and returned to forest.

 

ఏకలవ్యుడు ద్రోణాచార్యుడి విగ్రహాన్ని చేసి విలువిద్య నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టి, Sincere గా ప్రాక్టీస్ చేసి విలువిద్యలో expert అయ్యాడు. ఒకరోజు ద్రోణాచార్యుడు తన శిష్యుల ప్రతిభను పరీక్షించడానికి వారితో అడవికి వెళ్ళాడు. వారితోపాటు వేటకుక్కలను కూడా తీసుకెళ్ళారు. కొద్దిసేపటి తరువాత ఒక వేటకుక్క నోటినిండా బాణాలతో ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరకు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది. చాలా ఆశ్చర్యపోయిన ద్రోణాచార్యుడు ఆ వ్యక్తిని వెతుకుతూ బయలుదేరాడు. కొద్దిసేపటికే అతను ఏకలవ్యుని గమనించి "ఎవరు నువ్వు" అని ప్రశ్నించాడు. ఏకలవ్యుడు ద్రోణాచార్యుడికి నమస్కరించి "అయ్యానేను ఒక కోయవాడిని" అని బదులిచ్చాడు. "విలువిద్యలో నీవు ఇంత knowledge ని ఎలా పొందావు? ఎవరు నీ గురువు" అని ద్రోణాచార్యుడు ఏకలవ్యుడిని అడిగాడు. దాని సమాధానంగా ఏకలవ్యుడు "మీరే నా గురువు" అని ద్రోణాచార్యుడి విగ్రహాన్ని చూపుతాడు. అరునుడిని విలువిద్యలో expert చేయాలనుకున్న ద్రోణాచార్యుడు ఏకలవ్యుడిని ఈ విధంగా అడుగుతాడు.

Ekalavya made Dronacharya statue and started learning Archary practising sincerely, he became expert in Archary. One day Dronacharya to test his students fulent went forest. They took hunting dogs also along with them. After some time one dog came running    near to Dronacharya along with mouth feel of arrows. Surprised Dronacharya started in search of that man. After some time he identified Dronacharya and asked “Who are you” Ekalavya bowed Dronacharya and replied “Sir Iam a tribal” , “How did you get this much knowledge in Archary? who is your guru?” Dronacharya asked Ekalavya.

 

"నేను నీ గురువుని అయితే నాకు గురుదక్షిణ కావాలి ఇస్తావా” అని అడిగాడు. తప్పకుండా మీరేదడిగితే అది ఇస్తాను అని బదులిచ్చాడు ఏకలవ్యుడు. "నాకు నీ కుడి చేతి బొటనవేలు గురుదక్షిణగా కావాలి" అని అడిగాడు ద్రోణాచార్యుడు. ఒక క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా ఏకలవ్యుడు వేటకత్తితో తన కుడిచేతి బొటనవేలు కోసి ద్రోణాచార్యుడి పాదాల చెంత ఉంచాడు.

In reply to that Ekalavya said “You are only my teacher” and showed Dronacharya his Statue. Dronacharya his who wanted to make Arjuna as expert in Archary, asked Ekalavya like this.

“If Iam your teacher, I need fee will you give me” asked Dronacharya. “Certainly, whatever you ask, I will give that to you” replied Ekalavya. “I need your thumb finger as fee” asked Dronacharya. Without any late Ekalavya cut his thumb finger with his hunting knife and placed it at the feet of Dronacharya.

 

Write down the above passage in to English

ఈ రోజు మీరు Diary రాసారా?

            ఈ రోజు మీ Seminar Topic Government Job VS Private Job

            ఈ రోజు మీరు Letter రాయాల్సింది మీకు నచ్చిన Teacher కి